x
0

Üzleti feltételek

FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEK
 
Az Általános Szolgáltatási Feltételek tartalmazzák Bosits-Horváth Csilla Mónika (székhely: 9700, Hollán Ernő utca 13., adószám: 55902146-1-38) mint egyéni vállalkozó által bérelt webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti Önmagára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.
 
Eladó adatai:
Név: Bosits-Horváth Csilla Mónika E.V.
Székhely: 9700 Szombathely, Kőszegi utca 27-31.
Elérhetőség, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: info@okosanshop.hu
Adószám: 55902146-1-38
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Belügyminisztérium
Nyilvántartási szám: 54645990
 
  1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
 
1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről Fulfillment szolgáltatás webshopok számára szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
1.2. Az ÁSZF személyi, tárgyi és időbeli hatálya
1.2.1. Jelen blankettaszerződés Bosits-Horváth Csilla Mónika egyéni vállalkozó, valamint az általa előállított és forgalmazott konfekcionált textilárut, továbbá egyéb textiltermékeket, háztartási vegyiárut, háztartási célú tisztítószereket, valamint illatszereket és csomagolt élelmiszereket tőle egyszeri alkalommal vagy visszatérően megvásárló jogalany közötti adásvételi jogviszony általános feltételeit rendezi.
1.2.2. Az ÁSZF 2023. május 1.-től határozatlan időtartamra lép hatályba, és a Szerződő Felek részéről a hatályba lépés napján, továbbá az azt követően megkötött adásvételi jogügyletekre alkalmazható.
1.3. A(z) „ÖKOSAN” honlap az Eladó részéről üzemeltetett, az okosanshop.hu domain név alatt fellelhető weboldal;
Szerződő Felek: az Eladó és az egyedi adásvételi szerződést Vevőként megkötő jogalany együttes megnevezése;
Szolgáltatás: az Eladó weboldalán aktuálisan megrendelhető késztermékek eladói tulajdonjogának a Vevő részére – a vételár maradéktalan teljesítése ellenében – történő átruházása, továbbá az áru csomagolása és kiszállítása; ezenkívül a workshopokon való részvételi díjak kiegyenlítése
Termék: az Eladó részéről előállított, az „ÖKOSAN” honlapon adásvételi ajánlattételre felhívással közölt árucikk;
Vételár: a megkötésre került Egyedi adásvételi szerződés alapján az Eladó által nyújtandó Szolgáltatás ellenértéke;
Vevő: minden olyan – a hatályos magyar jog szerint – természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, aki (amely) az Eladó weboldalán aktuálisan megrendelhető késztermékeket / szolgáltatásokat megvásárolja;

 
  1. KISEGÍTŐ SZABÁLYOK
 
2.1. Az ÁSZF és az Egyedi adásvételi szerződés eltérő rendelkezése hiányában, az Eladó és Vevő között adásvételi jogviszony tekintetében meghatározott bármilyen határidő számítása naptári napokban történik, és annak lejárata szabad-, munkaszüneti vagy ünnepnapra is eshet.
2.2. A Szerződő Feleknek a jognyilatkozataikat (pl. az elállást stb.) az Eladó székhelyére, illetve a Vevőnek a vásárlás során, a szállítási adatok között megjelölt megfelelő elérhetőségére kell megküldeniük. Ezektől eltérő címre érkező jognyilatkozatok nem tekinthetőek érvényesen tett nyilatkozatnak.
2.3. A Vevő az ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy az egyedi adásvételi szerződés létrejöttét követően, az adott vásárláshoz kapcsolódóan a szállítási adataiban joghatályos módosítást nem eszközölhet. A jelen klauzula megszegéséből eredő kárért, többletköltségért vagy egyéb hátrányért kizárólag a Vevő tartozik helytállni. Az Eladót az adatváltozás közlésének kötelezettsége csak a jelen dokumentumban nevesített adatai körében terheli, és ennek az Általános Szerződési Feltételek vonatkozó módosításával tesz eleget.
2.4. A könyvelt levélpostai küldemény útján, az alkalmazható címen keresztül a Vevővel közölt jognyilatkozatot a postára adását követő (a) Magyarországon 5. (ötödik), (b) egyéb európai államban 10. (tizedik), (c) Európán kívül pedig 20. (huszadik) napon szabályszerűen kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem). Az adott cím alkalmazhatóságát a 2.2-2.3. pontokban foglaltak alapján szükséges megítélni. Az Eladó a Vevő tekintetében beálló kézbesítési vélelemből eredő károkért (egyéb hátrányokért) való felelősségét kizárja.
2.5. A Vevő kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettsége körében haladéktalanul tájékoztatja az Eladót, ha valamely általa az Eladótól várt értesítés egyáltalán nem vagy nem megfelelő időben érkezett meg hozzá.
2.6. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az egyedi adásvételi megállapodásból – ideértve az Általános Szerződési Feltételeket is – származó jogvitájukat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni, ezért jogvita esetén egyeztetni kötelesek. Amennyiben az egyeztetésük nem vezetne eredményre, a fogyasztói jogviták kivételével, Szerződő Felek a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 62/F.-62/H. §§-okban foglaltakra figyelemmel Magyarország kizárólagos joghatóságát, valamint a járásbírósági hatáskörbe tartozó vagyonjogi ügyben – ideértve a fogyasztói jogvitákat is - megindítandó polgári peres eljárásban a Szombathelyi Járásbíróság - Szombathely Szily utca 7. szám és Petőfi S. u. 1/a. kizárólagos illetékességét kötik ki (alávetéses illetékesség).
 
  1. AZ EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTÉNEK FOLYAMATA, ALAKISÁGAI ÉS TARTALMA
 
Hozzáférés az eladói szolgáltatáshoz
3.1. A Vevő az Eladó szolgáltatásaihoz a www.okosanshop.hu elnevezésű weboldalon keresztül fér hozzá. A Vevőnek lehetősége nyílik arra, hogy az „ÖKOSAN” honlap nyitóoldalán saját e-mail cím és jelszó segítségével regisztrációt hajtson végre. Amennyiben a Vevő a regisztrációt végre hajtja, akkor az „ÖKOSAN” honlap nyitóoldalán található ‘Bejelentkezés’ részlegen a ‘Belépés’ gombra való kattintással, valamint az e-mail címének és a jelszavának megadásával juthat el a felhasználói felületre. A weboldalon történő vásárlásnak nem feltétele az előzetes regisztráció. A regisztrációt végre hajtó Vevő felhatalmazást nyújt arra nézve, hogy az Eladó a regisztrációhoz nélkülözhetetlen, ahhoz kapcsolódó vevői adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint megőrizze, tárolja és kezelje.
3.2. Az Eladó jogosult a visszaélés-szerűen alkalmazott felhasználói felületek értesítés nélküli megszüntetésére azzal, hogy az ilyen jellegű magatartást (akár a vásárlással, akár a szavatossági / a jótállási igényérvényesítéssel összefüggésben) tanúsító Vevő irányában a szolgáltatását nem köteles nyújtani, azonban az esetlegesen teljesített – a már felmerült költségekkel csökkentett, ugyanakkor késedelmi kamat nélküli – Vételárat a Vevő részére vissza kell fizetnie. A felhasználói felület rendeltetésellenes vevői joggyakorlás következtében történő megszüntetéséből eredően az Eladót kártérítési kötelezettség nem terheli. A Vevő joggal való visszaélést jelentő magatartásának ilyenkénti minősítése az Eladó kizárólagos jogkörébe tartozik.
3.3. Az Eladó nem vállal felelősséget az „ÖKOSAN” honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen kárért, így az ott fellelhető bármilyen tippet, ötletet, elgondolást, javaslatot bárki csak a saját kockázatára alkalmazhatja. Az Eladót egyáltalán nem terheli felelősség az „ÖKOSAN” honlapra történő bejelentkezéshez szükséges felhasználói név és jelszó elfelejtéséből, elvesztéséből fakadó hátrányok (pl. a törzsvásárlói kedvezmények érvényesíthetetlensége) tekintetében. Amennyiben az eladói szolgáltatáshoz való hozzáférés akadályának vagy megszűnésének oka a Vevő érdekkörében merül fel, az Eladónak nem kötelessége új felhasználói felületet, nevet, illetve jelszót biztosítani a Vevő részére. Az Eladó nem tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek az „ÖKOSAN” honlap vagy a pénzintézeti weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
3.4. A Vevő oldaláról a vásárlás folyamán, még a termékrendelés véglegesítése előtt esetlegesen felmerülő adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására a felhasználói felület értelemszerű alkalmazásával nyílik lehetőség.
 
A termékek kiválasztása
3.5. A Vevő az egyes termékek kiválasztását a felhasználói felület tetején elhelyezkedő menürendszer segítségével tudja végrehajtani. Az Eladó kizárólag a menürendszerben szereplő késztermékeket kínálja fel értékesítésre. A Vevő tudomásul veszi, hogy a menürendszerben feltüntetett termékárak nem azonosak a vételárral, csupán annak részét képezik. Az Eladó a termékárak egyoldalú módosításának jogát a maga számára fenntartja azzal, hogy az adott árucikkrendelés vevői megerősítését követően a megvásárolt termék vételárát a Vevő hátrányára megváltoztatni nem jogosult. Az elektronikus kommunikációból eredő rendszerhibákból és rendelésmódosulásokból fakadóan az Eladót hátrány nem érheti, az így létrejövő többletkötelezettségek őt nem terhelik. Az Eladó jogosult az iménti okokból fakadóan rendeléseket törölni, módosítani.
 
A vásárlás (a termékrendelés)
3.6. A Vevő a felület értelemszerű alkalmazásával az egy vagy több termékből álló csomagba (az úgynevezett ‘Kosárba’) tudja a kiválasztott árucikkeket gyűjteni. A Vevő a kosár tartalmát a rendelés véglegesítéséig szabadon variálhatja, teljesítési kötelezettsége eddig a szerződéskötést eredményező cselekményig egyáltalán nem keletkezik.
3.7. Amennyiben a Vevő a kosarában lévő termékeken (termékcsoportokon) már nem kíván változtatni, úgy elsőként a szállítási mód, továbbá a fizetési mód megadása (kiválasztása) után a rendelést a ‘Megrendelés’ gomb megnyomása révén, illetve a személyes adatok és / vagy cégadatok, szállítási cím és / vagy számlázási cím megadása és esetlegesen megjegyzés (üzenet) küldése mellett foganatosíthatja. A Vevő a termékrendelést végezetül az ÁSZF elfogadásával folytathatja.
3.8. A Vevő – az adatellenőrzést követően – a vásárlást ténylegesen a ‘Megrendelés elküldése’ gombra kattintással indíthatja el, amely mozzanattal egyben hozzájárul az adásvételhez kapcsolódó informatikai adathalmaz Eladó számítógépes rendszere általi fogadásához, illetve annak feldolgozásához, továbbá ennek révén kijelenti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmát maradéktalanul megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek fogadta el.
3.9. Az Eladó a sikeres vásárlást annak rögzítésével először a felhasználói felületen, aztán a termékrendelés során megadott vevői e-mail címre is visszaigazolja. A vásárlás visszaigazolásának ténye nem akadályozza meg az Eladót abban, hogy a 3.3. pont szabályozására hivatkozással a szolgáltatása teljesítését jogos okból megtagadja.
3.10. Az Eladó és a Vevő között az Egyedi adásvételi szerződés [2.1. pont] az eladói visszaigazolás megküldésével, a termék Vevő általi átvételéig, de legfeljebb 30 (harminc) napra jön létre. Az egyedi adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a Vevő kifejezetten elfogadja, hogy a termékrendelés véglegesítése számára – a választott fizetési és szállítási módnak megfelelően – egyben vételár-teljesítési és termék-átvételi kötelezettséget is keletkeztet.
3.11. Az egyedi adásvételi szerződés – és az annak részét képező ÁSZF – a Szerződő Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza (teljességi záradék).
3.12. Az Egyedi adásvételi szerződés részbeni érvénytelensége esetén az egész szerződés csak akkor válik érvénytelenné, ha a felek azt a megváltozott tartalomra tekintettel egyáltalán nem kötötték volna meg.
 
  1. A VÉTELÁR ELEMEI ÉS TELJESÍTÉSE
 
A termékár, a kiszállítási díj, illetőleg a csomagolási költség
4.1. A termékár nem foglalja magában az árucikk kiszállításának ellenértékét, amely egyébként a vételár egyik tételének minősül, így annak teljesítésével kerül kiegyenlítésre. A Vevőnek a kiszállítás költségét futárszolgálattal történő házhozszállítás vagy Foxpost csomagterminálban való átvétel esetén egyaránt meg kell fizetnie, kivéve, ha olyan feltételekkel vásárolt, ami ingyenes kiszállítás alá esik, mert ebben az esetben a megrendelt termékek árát kiszállítási díj egyáltalán nem terheli. A kiszállítási díj felöleli a termékcsomagolás költségeit is.
4.2. A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre, és a Vevő a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik lehetősége.
4.2.1. Személyes átvétel esetén fizetés készpénzben az Eladó vállalkozásának székhelyén vagy az Eladó által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Vevő az Eladó vállalkozásának székhelyén vagy az Eladó által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben vagy bankkártyával.
4.2.2. Banki átutalás esetén a Vevő a vételárat előre átutalja az Eladó Erste Bank Zrt.-nél vezetett 11600006-00000001-97046362 számú pénzintézeti számlájára a megrendelést követő 3 napon belül.
4.2.3. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
4.3. Az Eladó leghamarabb azon a napon kezdi meg a termék megküldését a Vevő részére, amelyiken a hiánytalanul átutalt vételár az Eladó 4.2.2. pontban megjelölt bankszámláján jóváírásra került.
4.4. A Vevő tudomásul veszi, hogy a pénzintézeti átutalás jóváírásának időtartamát az Eladónak nem áll módjában befolyásolni, ennél fogva az Eladót az esetleges átutalási késedelemből fakadóan felelősség vagy helytállási kötelezettség egyáltalán nem terheli.
 
 
  1. A KISZÁLLÍTÁS, A TERMÉK ÁTVÉTELE, PANASZKEZELÉS és TERMÉKSZAVATOSSÁG
 
5.1. A megvásárolt termék kiszállítása a következő módok egyikén valósul meg: FoxPost csomagautomata; FoxPost házhozszállítás; személyes átvétel: Ökosan üzlet - Szombathely, Hollán Ernő utca 13.
5.2. A Vevő a futárszolgálattal történő házhozszállítást és a csomagterminálban történő átvételt értelemszerűen a bankkártyás fizetés vagy a banki átutalás esetén, a személyesen történő átvételt pedig bármelyik fizetési mód alkalmazása mellett választhatja (az Ökosan üzletben történő személyes átvételkor a készpénzes fizetés mellett bankkártyás fizetés is biztosított a helyszínen).
5.3. A futárszolgálat fuvarozóként a termékcsomag megérkezéséről a Vevőt késedelem nélkül értesíti. Az értesítés megérkezését követően a küldeménnyel a Vevő jogosult rendelkezni. A futár munkanapokon, a vásárlás során megjelölt szállítási címre kézbesíti a termékcsomagot, ugyanis ezt az alapszolgáltatást fedezi a vételár részét képező kiszállítási díj.
5.4. FoxPost csomagterminálban történő átvétel esetén, illetve futárszolgálattal történő szállítás esetén a Vevő SMS/e-mail-értesítést kap az erre a célra a termékrendelés keretében megadott telefonszámra/e-mail címre, amikor a Vevő termékcsomagja már elindult az „ÖKOSAN” telephelyéről az előzetesen kiválasztott átvevőhelyre.
5.5. Amennyiben a termékcsomag kézbesítése a Vevő érdekkörében felmerülő okból (pl. a vásárlás folyamán téves szállítási adatok rendelkezésre bocsátása) vagy az előreláthatósági klauzulát [Ptk. 6:142. §] megsértő magatartása miatt késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) kivétel nélkül a Vevő terhére esnek, és az Eladó ezekért sem a Vevő, sem pedig harmadik személy irányában nem felelős.
5.6. A Vevő a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény tartalmát tételesen, mennyiségi, továbbá minőségi szempontból egyaránt ellenőrizni, és az Eladó szerződésszerű teljesítése esetén a fuvarlevelet (az átvételi elismervényt) aláírni. A szabályszerűen kiállított fuvarlevél (átvételi elismervény) az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.
5.7. A Vevő az esetleges hibás teljesítés felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát (a hiányosságot) az Eladóval az „ÖKOSAN” honlapon, a ’Kapcsolat’ menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül közölni. Eladói hibás teljesítésnek minősül, ha a termékcsomag sérült, és nincs hozzá mellékelve a sérülést tényként rögzítő kárfelvételi jegyzőkönyv vagy a küldemény nem a Vevő részéről megvásárolt termékeket tartalmazza. A hiba jelzésének késedelméből, netán elmaradásából és a hibás (hiányos) termékcsomag átvételéből származó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) megtérítésére a Vevő köteles.
5.8. Az értékesített árucikk tekintetében a kárveszély akkor száll át az Eladóról a Vevőre, amikor a Vevő birtokba veszi a terméket.
5.9. Amennyiben a termékekkel, illetőleg az eladói szolgáltatással összefüggésben a Vevőnek panasza merül fel, úgy azt az „ÖKOSAN” honlapon, a ’Kapcsolat’ menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikére, illetőleg az Eladó székhelyére is megküldheti. Az Eladó a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és a panasz közlésével egyező módon értesíti a Vevőt a vizsgálat eredményéről. A panasz elutasítása esetén a Vevő a felügyeleti szervekhez (pl. a jegyzőhöz, a Vas Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályához) vagy a bírósághoz fordulhat.
5.10. A Termék hibája esetén a Vevő – választása szerint – termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibásnak minősül, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított egy éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania. Az Eladó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. Az Eladónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 
  1. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA, AZ EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, ÉS AZ ELÁLLÁSI TILALMAK
 
6.1. Az Eladót – különösen, de nem kizárólagosan a saját, illetve üzleti partnerei gazdasági érdekeinek védelmében – megilleti az ÁSZF egyoldalú módosításának joga.
6.2. Az Eladó a fenti alakító hatalmasság gyakorlásáról, valamint a megváltozó klauzulákról a módosított ÁSZF hatályba lépését legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően az „ÖKOSAN” honlap lábjegyzeti részén, külön közleményben értesíti a Vevőt és a leendő szerződéses partnereit.
6.3. Az egyedi adásvételi szerződés teljesedésbe megy az eladói szolgáltatás és a vételár szerződésszerű teljesítésével.
6.4. A Szerződő Felek az egyedi adásvételi jogügyletüket közös megegyezéssel, a jövőre nézve megszüntethetik. Ebben az esetben a Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatások vonatkozásában elszámolni.
6.5. A Vevő az egyedi adásvételi szerződéstől a termékcsomag kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. A vevői bankszámlaszámot is magában foglaló elállást ajánlott-tértivevényes levélpostai küldeményként, legkésőbb a határidő lejártának napján szükséges feladni az Eladó székhelyére. Az elállási jognyilatkozathoz csatolni kell a megvásárolt árucikket, valamint az értékesítésről kiállított számla eredeti példányát. A szabályszerű, az előírt mellékletekkel együtt megküldött elállás az Eladó részére megvalósult kézbesítésével (a kézbesítési vélelem beálltával) az egyedi adásvételi szerződést felbontja, egyebekben viszont nem minősül joghatályos közlésnek.
6.6. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vevő viseli továbbá az áru hibás csomagolásából eredő, a termék visszaküldése során felmerülő károkat.
6.7. Az Eladó a – visszaszármaztatási költségekkel azok írásbeli átvállalása miatt esetlegesen csökkentett – vételárat legkésőbb az elállás kézbesítésétől (a kézbesítési vélelem beálltától) számított 30 (harminc) napon belül köteles visszafizetni a Vevőnek, de egyben követelheti az árucikk nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is.
6.8. A Vevőt nem illeti meg a 6.5. pont szerinti elállás joga, amennyiben a megvásárolt termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. A Szerződő Felek kölcsönösen ilyen jellegűnek minősítik azt az árucikket, aminek az elállási jognyilatkozathoz mellékelt állaga, darabszáma, tömege, űrtartalma vagy más módon kifejezett nettó mennyisége az eredeti termék nettó minőségének, illetve mennyiségének 50 (ötven) %-át nem éri el. Az árucikk akkor is visszaszolgáltatásra alkalmatlannak tekintendő, ha a termék állagának vagy csomagolásának megrongálódása miatt annak eredete nem azonosítható.
6.9. A Vevő érdekmúlásra hivatkozással az egyedi adásvételi szerződéstől nem jogosult elállni
  • amennyiben az Eladó a szolgáltatás teljesítését jogos okból megtagadta;
  • az átutalás késedelme, illetőleg alkalmatlan fizetési mód vagy eszköz részéről történt igénybevétele miatt;
  • ha a termékrendelést a nemzeti vagy a vallási ünnep első napját megelőzően kevesebb mint 4 (négy) munkanappal nyújtotta be, és kifejezetten az ünnep alkalmából szeretett volna hozzájutni az Eladó árucikkéhez.
7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 
7.1. „ÖKOSAN” tájékoztatja a Vevőt, hogy a szolgáltatónál tárolt adatok védelméről az általa üzemeltetett szerveren a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte, az üzemeltetés során ezen intézkedéseket folyamatosan frissíti a Vevő adatainak védelme érdekében a releváns titkosítási algoritmusok használatával.
7.2. A Vevő a szolgáltatással kapcsolatos ügyintézést az Eladó ügyfélszolgálatával folytatott telefonos vagy (postai, illetve elektronikus) levelezés keretében foganatosított megkereséssel kezdeményezheti. Az ügyfélszolgálat elérhetőségét (levelezési cím, telefonszám) az Eladó a weboldalán feltünteti. A hagyományos elérhetőségeken felül az Eladó vállalja, hogy ügyintézés céljából a weboldalán bárki számára hozzáférhető, online levelezési felületet biztosít. A beérkezett panaszokat az Eladó öt munkanapon belül kivizsgálja, és annak eredményéről – a jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettsége teljesítésével egyidejűleg – a Vevőt értesíti.
7.3. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vevő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A békéltető testületek illetékességi területe a megyei kereskedelmi és iparkamarák illetékességi területéhez igazodik (2008. évi XLII. törvény 20.§ (5) bekezdés).
7.4. Az „ÖKOSAN” honlap használata különleges hardver meglétéhez nem kötött.

 
x